L’objectiu d’AURO JARDINERS és respectar la privadesa dels usuaris i la protecció i seguretat de les seves dades personals.

L'usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privadesa, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a l’empresa d’AURO JARDINERS. Així mateix, l'usuari garanteix que és major d'edat i que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyin a un tercer, l'usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a la empresa d’AURO JARDINERS per a les finalitats assenyalades.

 

1.- ÀMBIT D'APLICACIÓ I RESPONSABILITAT

Aquesta política de privadesa aplica a totes les dades personals recollides per la empresa d’AURO JARDINERS a la seva pàgina web.

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la present política de privadesa, l'usuari podrà posar-se en contacte amb la empresa d’AURO JARDINERS, les dades de contacte són:

• Correu electrònic: aurojardiners@aurojardiners.com

•Telèfon:+376742111

 

2.- FINALITATS DEL TRACTAMENT I BASE JURÍDICA

 

La empresa d’AURO JARDINERS, tractarà les dades de l'usuari, de manera automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

• Resolució de consultes formulades a través del correu electrònic o de la web.

• Aquest tractament es realitzarà sempre, previ consentiment de l'usuari mitjançant l'acceptació de la present política de privadesa.

 

3.- COMUNICACIÓ DE LES DADES

 

No existeix comunicació de dades personals.

 

4.- ENCARREGATS DE TRACTAMENT

El tractament de les dades dels usuaris podrà ser realitzat per un prestador de serveis idoni, contractat per la empresa d’AURO JARDINERS. Aquest prestador de serveis únicament tractarà les dades per a les finalitats establertes anteriorment i seguint les seves precises instruccions, complint rigorosament les normes legals sobre protecció de dades personals, seguretat de la informació i altres normes aplicables. En cap cas els nostres encarregats del tractament o prestadors de servei tractaran les seves dades per a altres finalitats o les comunicaran a tercers.

 

5.- TERMINI DE CONSERVACIÓ

La empresa d’AURO JARDINERS conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per les quals van ser recollides així com els terminis de retenció legalment establerts, en els següents termes:

• Resolució de consultes formulades a través del correu electrònic o         formulari web: 5 anys després de la seva contestació.

• Enviament de comunicacions sol·licitades per vostè en els formularis destinats a aquest efecte sobre els nostres serveis, o bé a través del nostre butlletí de notícies: 5 anys després de la seva sol·licitud.

 

 

6.- REVOCACIÓ DEL CONSENTIMENT

L'acceptació de l'usuari al fet que les seves dades puguin ser tractades o cedides tindrà sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius. 

7.- CARÀCTER NECESSARI DE LES DADES SOL·LICITADES

Les dades recollides per la empresa d’AURO JARDINERS en els diferents formularis a través de la seva pàgina web són necessàries per complir amb les finalitats expressades. 

 

8.- MESURES DE PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS

La empresa d’AURO JARDINERS empra mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc que presenta el tractament de dades, en particular com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

 

9. ÚS DE “COOKIES”

La web que utilitza la empresa d’AURO JARDINERS disposa de cookies pròpies i de tercers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVÍS LEGAL

 

1 . OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ.

Aquesta pàgina web (d'ara endavant el portal) pertany a la empresa d’AURO JARDINERS, amb domicili social en el Carrer de la tartera, Ed. Riberaygua Baixos 1 núm.2, Santa Coloma, Andorra la Vella AD500.

La utilització d'aquest portal implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís legal, sense reserves de cap classe. AURO JARDINERS podrà modificar el portal i efectuar quants canvis i modificacions estimi convenients i cregui necessaris per a l'adequada funcionalitat d'aquest, sense necessitat de previ avís.

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris derivats dels serveis oferts en el portal estaran vinculades a la legislació i jurisdicció del Principat d'Andorra.

2 . INFORMACIÓ SUBMINISTRADA EN EL WEBSITE.

AURO JARDINERS realitza tots els esforços per a oferir la informació continguda en el portal de manera veraç i sense errors de cap mena. En el cas que en algun moment es produís algun error, aliè en tot moment a la voluntat d’AURO JARDINERS, es procediria immediatament a la seva correcció.

De la mateixa manera, és possible que els continguts del portal puguin mostrar, a vegades, informació provisional sobre alguns productes o serveis.

De les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes o serveis en el portal, respondran els editors, fabricadors o proveïdors d'aquests productes. Les imatges publicades no tenen per què correspondre's amb els productes, serveis o esdeveniments reals, sent les mateixes orientatives, i sent vinculant la descripció del producte donada, segons la normativa legal vigent.

3 . PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Tots els continguts publicats a la botiga i especialment els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques o dibuixos industrials i qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de AURO JARDINERS o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el portal.

En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa d’AURO JARDINERS o dels titulars corresponents.

Queda prohibit, per tant, l'ús del portal amb finalitats públics o comercials, per la qual cosa no es podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut del portal. Queda expressament prohibida la introducció d'enllaços amb finalitats mercantils en pàgines web alienes a AURO JARDINERS, que permetin l'accés al portal, sense consentiment previ. En tot cas, l'existència d'enllaços en llocs web aliens a nosaltres, no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació per part d’AURO JARDINERS dels seus continguts o serveis.

4 . RESPONSABILITAT D’AURO JARDINERS

Els productes, serveis i esdeveniments presentats en el portal són conformes a la legislació Andorrana.

L'accés al portal serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l'usuari, qui serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l'ús que faci del portal, incloent, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a AURO JARDINERS per qualssevol de les reclamacions derivades, directament o indirectament de tals fets. AURO JARDINERS no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a AURO JARDINERS, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel portal, ni dels retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a AURO JARDINERS, degudes a l'usuari, a tercers, o a supòsits de força major. AURO JARDINERS no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del portal.

En particular, AURO JARDINERS no respon en cap cas que els usuaris utilitzin el portal de conformitat amb la llei, el present Avís legal, la moral i bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de manera diligent i prudent.

5 . OBLIGACIONS DE CLIENTS I USUARIS.

Amb caràcter general l'usuari s'obliga al compliment del present Avís legal, així com a complir els especials advertiments o instruccions d'ús contingudes en aquestes, en el portal i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d'utilitzar el portal de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d'aquest, els béns o drets d’AURO JARDINERS, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer.

Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors d'edat sense el consentiment exprés dels seus pares. AURO JARDINERS no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l'usuari i per tant no pot constatar l'edat d'aquests. Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior durant la utilització del portal l'usuari s'obliga a:

a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d'usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats.

b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del portal, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el portal cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes d’AURO JARDINERS, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors d’AURO JARDINERS o en general de qualsevol tercer.

d) No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través del portal, i a no utilitzar els continguts i la informació del mateix per a remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

e) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics d’AURO JARDINERS, els seus proveïdors o tercers.

h) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentarà, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercer.